Algemene voorwaarden

Versie: Februari 2021

RijbewijskeuringsArts Header image

Algemene Voorwaarden

Rijbewijskeuringsarts B.V. is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75211602. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de artsen (gecertificeerd) die namens Rijbewijskeuringsarts B.V. werkzaamheden verrichten, alsmede alle overige medewerkers, juristen, front-office, call agents, planners, alsmede ingeschakelde derden.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan Rijbewijskeuringsarts B.V., alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden.

Rijbewijskeuringsarts B.V. respecteert de privacy van bezoekers die onze website, RijbewijskeuringsArts.nl bezoeken. In ons cookiebeleid op onze website kunt u lezen over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden voor het gebruik ervan. In onze privacyverklaring op onze website kunt u lezen over ons privacy-beleid dat van toepassing is op bezoekers van de website, cliënten, leveranciers en overige zakenpartners.

Definities

Partijen: Rijbewijskeuringsarts B.V. vertegenwoordigd door de directeur, drs. Robert Sadiek, en de wederpartij, zijnde:

 1. een opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Rijbewijskeuringsarts B.V. in contact is getreden om van de diensten van Rijbewijskeuringsarts B.V. gebruik te maken;
 2. iedere natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van Rijbewijskeuringsarts B.V. een dienst (af) levert.

Wederpartij: cliënt, opdrachtgever, andere partij dan Rijbewijskeuringsarts B.V., overige zakenpartner.

Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met Rijbewijskeuringsarts B.V. in contact is getreden om een medische-en/of rijbewijskeuring van Rijbewijskeuringsarts B.V. te ondergaan.

Medische keuring: vragen over de gezondheidstoestand van de cliënt en het verrichten van medisch onderzoek om de medische gesteldheid van een persoon in kaart te brengen (ten behoeve van een rijbewijs of anderszins).

Overeenkomst:
 1. Een mondeling of schriftelijk vastgelegde opdracht tussen opdrachtgever en Rijbewijskeuringsarts B.V. ten aanzien van een bepaalde dienst, inhoudende een afspraak voor een medische- en/of rijbewijskeuring. Voor een wederpartij kan dit een afname van een pakket medische keuringen zijn;
 2. een mondeling of schriftelijk vastgelegde opdracht met een partij waar Rijbewijskeuringsarts B.V. als opdrachtgever optreedt, ten aanzien van een bepaalde dienst.

Algemene voorwaarden: deze voorwaarden van Rijbewijskeuringsarts B.V.

Afspraak: een overeenkomst tot het ondergaan van een medische- en/of rijbewijskeuring.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rijbewijskeuringsarts B.V. en wederpartij waarop Rijbewijskeuringsarts B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rijbewijskeuringsarts B.V., voor de uitvoering waarvan door Rijbewijskeuringsarts B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. lndien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. lndien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of er doet zich een situatie voor die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 6. lndien Rijbewijskeuringsarts B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rijbewijskeuringsarts B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen aan cliënten en partijen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Rijbewijskeuringsarts B.V. zijn na opstelling 2 maanden geldig, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Rijbewijskeuringsarts B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Uitvoering overeenkomst

 1. Rijbewijskeuringsarts B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Rijbewijskeuringsarts B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
 3. Rijbewijskeuringsarts B.V. is gerechtigd, indien van toepassing, de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rijbewijskeuringsarts B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rijbewijskeuringsarts B.V. worden verstrekt. lndien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rijbewijskeuringsarts B.V. zijn verstrekt, heeft Rijbewijskeuringsarts B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Rijbewijskeuringsarts B.V. ter beschikking heeft gesteld. Rijbewijskeuringsarts B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rijbewijskeuringsarts B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. lndien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Rijbewijskeuringsarts B.V. gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Rijbewijskeuringsarts B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Rijbewijskeuringsarts B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Rijbewijskeuringsarts B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Rijbewijskeuringsarts B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Rijbewijskeuringsarts B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rijbewijskeuringsarts B.V. kan worden gevergd.
 3. lndien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rijbewijskeuringsarts B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. lndien Rijbewijskeuringsarts B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. lndien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Rijbewijskeuringsarts B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 5: Overmacht

 1. Rijbewijskeuringsarts B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rijbewijskeuringsarts B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rijbewijskeuringsarts B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rijbewijskeuringsarts B.V. of van derden daaronder begrepen. Rijbewijskeuringsarts B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rijbewijskeuringsarts B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Rijbewijskeuringsarts B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. lndien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

 1. De tarieven van Rijbewijskeuringsarts B.V. kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rijbewijskeuringsarts B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Rijbewijskeuringsarts B.V. is aangegeven. Rijbewijskeuringsarts B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/wederpartij direct in verzuim en heeft Rijbewijskeuringsarts B.V. vanaf het moment van overschrijding van de betaling recht op een rente van 2,2% per maand over het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand zal als volledige maand worden aangemerkt. In dit verband kan het gaan om de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente).
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van de vordering door Rijbewijskeuringsarts B.V. komen ten laste van de opdrachtgever, zonder tussenkomst van de rechtbank. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. lndien Rijbewijskeuringsarts B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Rijbewijskeuringsarts B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7: Afspraken, afzeggen en verzetten

 1. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos en zonder opgaaf van reden worden geannuleerd.
 2. lndien de afspraak niet of niet tijdig 24 uur van tevoren is geannuleerd of verzet (No Show), kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen keuring. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere cliënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De cliënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling
 3. Annuleren of verzetten van afspraken kan uitsluitend telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17:00 uur op nummer 085-01 80800.
 4. Rijbewijskeuringsarts B.V. heeft het recht om een afspraak zonder opgaafvan reden te verzetten.
 5. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien Rijbewijskeuringsarts B.V. de afspraak verzet.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Voor de beroepsaansprakelijkheid van Rijbewijskeuringsarts B.V. is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. Rijbewijskeuringsarts B.V. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.
 3. Onder directe schade wordt verstaan schade die in een direct en onlosmakelijk verband staat met het schadeveroorzakende handelen of nalaten.
 4. Rijbewijskeuringsarts B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. ledere aansprakelijkheid van Rijbewijskeuringsarts B.V. is steeds beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering.
 6. Rijbewijskeuringsarts B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rijbewijskeuringsarts B.V. is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, onvoldoende medewerking, dan wel voor immateriele schade.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rijbewijskeuringsarts B.V. of zijn leidinggevenden en ondergeschikten.
 8. Medische keuringen worden verricht volgens de laatste stand van medische kennis, omdat het een momentopname is kan de Rijbewijskeuringsarts B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel schade of letsel als gevolg van aandoeningen die niet uit anamnese of het onderzoek zijn gebleken.
 9. Aansprakelijkheid voor tekortkoming van ingeschakelde derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 10. Rijbewijskeuringsarts B.V. is onafhankelijk van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en is derhalve niet aansprakelijk voor het al dan niet verkrijgen van het rijbewijs. Hierover beslist het CBR.
 11. Vertragingen aan de zijde van het CBR en hieruit voortkomende klachten, komen niet voor rekening van Rijbewijskeuringsarts B.V.
 12. Schadeclaims dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van het schade brengende/veroorzakend feit, schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 9: Medische documentatie

De medische gegevens worden uitsluitend aan de cliënt verstrekt. lngeval de opdrachtgever niet de "keurling" is, heeft opdrachtgever geen recht op inzage in de medische gegevens.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rijbewijskeuringsarts B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Vindplaats algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Rijbewijskeuringsarts B.V.