Privacybeleid

RijbewijskeuringsArts Header image

Rijbewijskeuringsarts B.V. (“Rijbewijskeuringsarts”), gevestigd aan de Koppeldijk 18, 3439 LP Nieuwegein, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75211602 is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. Deze verklaring geldt voor de algemene dienstverlening, inclusief alle activiteiten, van Rijbewijskeuringsarts.

Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens

Voor Rijbewijskeuringsarts is het recht van elk individu op bescherming van persoonlijke integriteit van groot belang. Bewustzijn van de plichten voorvloeiende uit de medische eed, alsmede intrinsieke integriteit, zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden nemen wij om die reden technische, fysieke en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

In deze privacyverklaring wordt omschreven:

 1. wiens persoonsgegevens Rijbewijskeuringsarts verwerkt;
 2. welke gegevens gebruikt en bewaard worden;
 3. het doel hiervan en hoe we aan uw gegevens komen;
 4. met wie uw gegevens mogelijk worden gedeeld en hoe lang we ze bewaren;
 5. hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 6. hoe u contact met ons kunt opnemen voor opmerkingen en vragen omtrent onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Ad 1. Van wie verwerken we persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Voormalige, bestaande en potentiële klanten van ons;
 • Personen die namens voormalige, bestaande en potentiële klanten van ons optreden, zoals thuiszorginstellingen, ouderenorganisaties, vakbonden;
 • Personen die geen klant van ons zijn (zoals contactpersonen van samenwerkingspartners, contactpersonen van leveranciers, adverteerders);
 • Bezoekers van onze website.

Ad 2. Welke persoonsgegevens we gebruiken/bewaren

Dit zijn de verschillende categorieën van persoonsgegevens die we van u hebben en gebruiken (inclusief een niet limitatieve lijst van voorbeelden):

 • Algemene persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en Burgerservicenummer;
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens die van belang zijn voor het kunnen uitvoeren van het medisch-en rijbewijskeuringsonderzoek;
 • Beoordelingen en classificaties, voortvloeiend uit de medische keuringen;
 • Financiële transacties, voortvloeiend uit betalingen;
 • Communicatiegegevens, zoals communicatie via de telefoon en mail.

Ad 3. Doel

We gebruiken en bewaren alleen persoonsgegevens van u die nodig zijn om aan u onze medische diensten aan te kunnen bieden. We houden ons aan twee juridische grondslagen tijdens het gebruik van uw persoonsgegevens:

 1. Naleven van een overeenkomst

Op basis van de overeenkomst (in de praktijk het maken van een afspraak) die u met ons hebt gesloten, neemt u diensten bij ons af. De belangrijkste reden om gegevens van u te verzamelen, verwerken en opslaan, is om deze diensten aan u te verlenen, voor te bereiden en (digitaal) te administreren.

 1. Noodzakelijk op grond van wet- en regelgeving

Om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, van u te verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve en/of (arbeids)geneeskundige aard. Dit is onder andere het geval bij het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en overige medische diensten, zoals medische-en rijbewijskeuringen.

Ad 4. Met wie we uw gegevens delen

Indien u gebruik maakt van onze diensten als keuringsbedrijf voor bijvoorbeeld uw Rijbewijs, klein Vaarbewijs, Taxipas of Medibuspas, geeft u Rijbewijskeuringsarts toestemming om uw persoonsgegevens te verkrijgen van bevoegde instanties zoals het CBR en de KIWA. Verder mogen we uw gegevens niet zomaar delen.

Delen van persoonsgegevens met derde landen

Rijbewijskeuringsarts deelt geen persoonsgegevens met partijen buiten Nederland.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor de nakoming van onze overeenkomst/dienstverlening met/aan u. Op het moment dat u bijvoorbeeld uw vernieuwde Rijbewijs, klein Vaarbewijs en/of Medibuspas in uw bezit heeft, zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen.

Wij hechten eraan dat u ons hierover te zijner tijd informeert met het oog op vernietiging.

Ad 5. Gebruik maken van uw rechten onder de AVG

Recht op inzage
U kunt ons op ieder moment (in principe kosteloos) verzoeken om inzage in (een deel van) de persoonsgegevens die we van u bewaren.

Recht om vergeten te worden/ gegevens te wissen
U heeft het recht om gegevens die we van u bewaren te laten verwijderen. Op uw verzoek wissen we gegevens, maar dit kan niet in alle gevallen. Dit hangt af van uitzonderingen in de wet. Uw gegevens wissen we in de volgende situaties:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • U een voor verwerking benodigde toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat;
 • De persoonsgegevens niet volgens de regels zijn verwerkt;
 • Wanneer de gegevens moeten worden gewist, omdat de wet dat verplicht.

Recht op beperking
U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (voor een deel) te beperken. Als dit verzoek gegrond is bevonden, worden uw gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt voor zover u daar toestemming voor geeft, afgezien van wettelijke uitzonderingen.

Recht op rectificatie
Als de informatie die we van u bewaren niet klopt, dan passen we deze informatie meteen aan nadat u ons erop wijst.

Gebruik maken van uw rechten
Het uitoefenen van de rechten is kosteloos (behoudens misbruik). U oefent de rechten uit door contact op te nemen met Rijbewijskeuringsarts. We beoordelen uw verzoek of bezwaar persoonlijk. Daarna bepalen we of en hoe we uw verzoek kunnen uitvoeren binnen de juridische regels.

Termijn van reageren
In principe zullen wij uw vragen/verzoeken binnen de termijn van vier weken proberen te beantwoorden. Door de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken kan deze termijn oplopen. Mocht de beantwoording meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen vier weken informeren.

Verificatie van uw identiteit
Wij kunnen u vragen om uw identiteitsbewijs, ingeval u gebruik wil maken van uw bovengenoemde rechten. Dit doen wij om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Ad 6. Meer informatie

Heeft u vragen na het lezen van deze privacyverklaring? Neem dan contact op met onze jurist/onderdirecteur, mw.mr. S.H.M. Schulte-Sadiek via e-mail: Sjahreen@rijbewijskeuringsarts.nl